Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘تقلب’

ته نوشت : لینک این صفحه در بالاترین

Advertisements

Read Full Post »

بعد از چند روز بحث و جدل در بالاترین بر سر رعایت قوانین در مورد بخش بندی و تیترگذاری بعضی از لینک های مشخص ..در زیر یکی از همان لینک ها اتفاق خاصی افتاد! رضا یکی از بالادارهایی که بیشترین ارتباط را با کاربران دارد در اظهارنظری که برای بسیاری از کاربران قانون مدار گران تمام شد اینگونه گفت:


اظهارنظر  فوق باعث رنجیدن عده ای از کاربران قانون مدار و سرگردان شدن عده ای دیگر در مورد قوانین و ضمانت اجرایی آنها و نحوه برداشت از قوانین شده است.و همچنین باعث سوء استفاده بعضی دیگر تا با علم کردن این اظهارنظر بر تخلف های آشکار خود سرپوش بگذارند .

در این که قوانین بالاترین به صورت قاطع و جامع نوشته نشده اند شکی نیست..اما با ضمنی خواندن قوانین و اینکه اگر محتوای لینکی مناسب است نباید سخت گیری کرد ، در را به سوی تخلف و توجیه تخلف باز نمی گذاریم؟!

آیا صفحه قوانین که با این نظرات برای بالادارها هم قاطع نیست می تواند نظم بالاترین با آن همه کاربر و مراجعه را تامین کند؟! صفحه ای که حتی با ضمنی دانستن قسمت از قوانین هم در تناقض است:

آیا قوانین مجموعه ای از باید ها و نباید ها هستند یا مجموعه ای از پیشنهادات و سفارشات؟!  آیا قوانین بالاترین مخلوطی از باید ها و نباید ها و سفارشات و خواهش ها است!؟ تفسیر و تشخیص قطعی بودن یا ضمنی بودن قوانین بر عهده چه کسی است؟! و آیا هر کاربر می تواند تفسیر شخصی خود را از قوانین داشته باشد و بر اساس آن عمل کند؟!

حتی اگر بخواهیم حق تفسیر قوانین را فقط برای مدیران بالاترین محفوظ بدانیم ، لحن نوشته رضا حاوی پیام منفی برای کاربران قانون مدار بالاترین است.ایشان و سایر مدیران می توانند ادعا کنند تفسیری که تاکنون از قانون ارائه می شد نادرست بوده  و منظور قانون گذار چیز دیگری بوده است،  اما اینکه عنوان کنیم صرفا به دلیل «خوب بودن محتوای لینک» باید از اجرای قانون گذشت چندان منطقی به نظر نمی رسد.

خواسته ما این است که اگر قوانین واقعا ضمنی هستند و اصل محتوای لینک است ، صفحه قوانین را ببندید و ملتی را از رنج و جر و بحث برهانید! و ماوقع را بگذارید بر عهده سلیقه کاربران بالاترین در تشخیص خوب یا بد بودن محتوای لینک ، که نتایج چنین تصمیمی از همین الان قابل پیش بینی است.

اگر بعضی از قوانین قطعی و مابقی ضمنی هستند …صفحه قوانین  شامل باید ها و نباید ها را جدا و صفحه ای مجزا با عنوان پیشنهادات به بالاترین اضافه کنید که شامل  قوانین ضمنی باشد.

ته نوشت : لینک این صفحه در بالاترین

Read Full Post »